CALL CENTER :  +66-38-627-800
หน้าแรก > ข่าวสารกิจกรรม > นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตชุดล็อคประตูสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่เพียงแต่ตลาดในประเทศแต่ยังส่งออกไปต่างประเทศด้วย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายบริหารและพนักงานจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อเข้าใจและบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน

ดังนั้น เราจึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
  1. มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง และดำรงไว้ซึ่งระบบความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. การป้องกันการเกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ, การบาดเจ็บ รวมถึงความเจ็บป่วย ให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ลงมาตามสายงานบังคับบัญชา
  3. สนับสนุนแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีสถานที่ทำงานที่ดี และปลอดภัย เหมาะสำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน
  4. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงบริเวณของเพื่อนร่วมงานด้วย โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  5. ให้คำมั่นว่าจะผลิตสินค้าและดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ โดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงาน, การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดของเสีย และลดการปล่อยสารพิษสู่สภาพแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

นายคะซึฮิโระ โอโนะ
ประธานบริษัท

 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.